Welcome Guest [Log In] [Register]

Qu Tặng m Nhạc

♥ Người yu cầu: boss_2506
♥ Ca khc: look at me
♥ Gửi Đến: baby
♥ Lời Nhắn: hy nhn anh đi! nhn thẳng vo đi mắt của anh ny!.
♥ Để yu cầu ca khc Click Here
Mỗi Ngy Một Ca Khc

Nhấn Play Để Nghe Nhạc Nh !!
Cho mừng bạn đến với
--(`diễn đn teen miki)--
-๑- Bạn hiện đang xem diễn đn của chng ti với tư cch l Khch.Điều ny c nghĩa l bạn c giới hạn đối với một số lĩnh vực của hội đồng quản trị khng c nhiều quyền lợi khi tham gia cộng đồng.
Đăng K rất đơn giản, nhanh chng, v hon ton miễn ph. Nhấp chuột vo đy để Posted Image
Nếu qun mật khẩu bạn click vo Đy, mật khẩu sẽ gửi vo email của bạn
Nếu đ c ti khoản hy đăng nhp dưới đy :


Username:   Password:
Add Reply
  • Pages:
  • 1
12 Từ Kh Đọc Nhất Của Tiếng Anh ^^
Topic Started: 19 May 2009, 10:03 PM (2,763 Views)
Renge
Member Avatar
Renge

Bạn c tự tin với vốn từ vựng tiếng Anh của mnh? Nếu c, hy thử pht m những từ c thể khiến ngay cả người c tiếng Anh l ngn ngữ mẹ đẻ cũng phải lu lưỡi hoặc tot mồ hi.

Tc giả Chang Lee Peng của trang Writinghood đ lập một danh sch 12 từ m ng cho l kh pht m nhất trong tiếng Anh.

Hy bắt đầu từ từ đơn giản, ngắn, v dễ pht m nhất:


1- Honorificabilitudinitatibus


Từ ny c 27 k tự, xuất hiện trong tc phẩm Love"s Labour"s Lost của Shakespeare, với nghĩa l vinh quang


2 - Antidisestablishmentarianism


Từ ny gồm 28 k tự, c nghĩa l sự phản đổi việc tch nh thờ ra khỏi nh nước theo giải thch của Dictionary.com. Thủ tướng Anh William Ewart Gladstone (1809- 1898) đ từng trch dẫn từ ny trong một bi diễn văn.


3 - Floccinaucihihilipilification


Từ ny gồm 29 k tự, c nghĩa l hnh động hay thi quen từ chối gi trị của một số thứ nhất định


4 - Supercalifragilisticexpialidocious


Từ ny gồm 34 k tự, xuất hiện trong bộ phim Marry Poppins, v mang nghĩa l tốt.


5 - Hepaticocholecystostcholecystntenterostomy


Từ ny gồm 42 k tự, xuất hiện trong cuốn Từ điển y khoa, do tc giả Gao De bin soạn. Đy l một thuật ngữ dng trong phẫu thuật, c nghĩa l phẫu thuật đặt ống nhn tạo giữa ruột với ti mật.


6 - Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis


Từ ny gồm 45 k tự, xuất hiện trong phin bản thứ 8 của từ điển Webster, c nghĩa l bệnh ho dị ứng do ht phải nhiều bụi.


7 - Antipericatametaanaparcircum - volutiorectumgustpoops


Từ ny gồm 50 k tự, tn một cuốn sch cổ của tc giả người Php.


8 - Osseocaynisanguineovisceri - cartilagininervomedullary


Từ di 51 k tự ny l một thuật ngữ lin quan đến ngnh giải phẫu học. N từng xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết Headlong Hall của một nh văn người Anh.


9 - Aequeosalinocalcalinoceraceoa - luminosocupreovitriolie


Từ ny di 52 k tự, l sng tạo của gio sư-bc sỹ Edward Strother người Anh, dng để chỉ thnh phần cấu tạo của loại nước khong tm thấy tại Anh.


10 - Bababadalgharaghtakamminarronn - konnbronntonnerronntuonnthunntro - varrhounawnskawntoohoohoordenenthurnuk


Di đng 100 k tự, từ ny xuất hiện trong cuốn Finnegan wake của tc giả Andean James Joyce (1882- 1942) người Ai Len.


11 - Lopadotemachoselachogaleokranio - leipsanodrimhypotrimmatosi - lphioparamelitokatakechymenokich - lepikossyphophattoperisteralektr - yonoptekephalliokigklopeleiolagoiosi - raiosiraiobaphetraganopterygon


Từ tiếng Anh gồm 182 k tự ny c xuất xứ từ tiếng Hy Lạp, trong vở hi kịch Ecclesiazusae của tc giả Aristophanes (448- 385) người Hy Lạp. Từ ny mang nghĩa l cc loại thức ăn nhiều gia vị chế biến từ rau v thịt b.


12 - Từ di kinh khủng dưới đy c tổng cộng 1913 k tự:


Methionylglutaminylarginyltyrosy - lglutamylserylleucylphenylalanylalanylglutaminy - lleucyllysylglutamylarginyllysylglutamylglycyla - lanylphenylalanylvalylprolyphenylalanYlvalythre - onylleucylglycylaspartylprolylglycylisoleucylg - lutamylglutaminylsErylleucyllysylisoleucy -

laspartylthreonylleucylIsoleucylglutamy -

lalanylglycylalanylasparthlalanylleucylg - lutamylleucylglycylisoleucylprolylphenylalanylse - Rylaspartylprolylleucylalanylaspartylglycylp - RolylthreOnylisoleucylglutaminylasPfraginylal - anylthreonylleucylarfinylalanylphenylalanylalany - lalanylglycylvalythreonylprolylalanylglutaminy - lcysteinylphenylalanylglutamylmethionylleucy -

lalanylleuOylisoleucylarginylglutaminy -

llysyhistidylprolylthreonylisoleucylproly -

lisoleucylglycylleucylmethionyltyrosylalany - lasparaginylleucylvalylphenylalanylasparaginy - llysyglycylisoleucylaspartylglutamylphenylalany - lthrosylalanylglutaminylcsteinylglutamyllysylva - lylglycylvalylaspartylserylvalylleucylvalylalny - laspartylvalylprolylvalylglUtaminylglutamylsery - lalanylprolylphenylalanylarginylglutaminylalany - lalanylleucylarginylhistidylasparaginyvalylalany - lprolylisoleucylprolylisoleucylphenylalanylisoleuc y - lphenylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylasparty lalany - laspartylaspartylaspartylleucylleucylarginy -

glutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycy -

larginylglycyltyrosylthreonyltyrOsylleucyl -

leucylserylarginylalanylglycylvalylthreony - lglycylalanylglutamYlasparainylarginylalany - lalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidy -

lleucylValylalanyllysylleucyllysylglutamy -

ltyrosylasparaginylalanylalanylprolylpro -

lylleucylglutaminylglgycylphenylalanylglycy - lisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminy - lvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalany - lglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylsery - lglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoIeucy - lisoleucylglutamylglutaminylHistidylasparaginy - liSoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionyl - leucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanyl - calylglutaminylprolylmethionlysylalanylalanylt - hreonylarginylserine


Những k tự lin tiếp di loằng ngoằng trn l tn ho học của một chất chứa 267 loại amino axt enzyme.

H h, tiếng Việt c từ no như thế ko nhở
Offline Profile Quote Post Ln trn
 
iamfuna
Member Avatar


:| :| :|:|
nhn cn k ra
nữa l đọc
mo mồm
:((
Offline Profile Quote Post Ln trn
 
DreiiKam
Member Avatar
Super [E.K] aka Kam ại ka

:H amazing :D
Offline Profile Quote Post Ln trn
 
Posted ImageMin.s2
Member Avatar
N.Thương

C ai thử ọc cha :|
Tớ ầu hng lun :))
Offline Profile Quote Post Ln trn
 
Renge
Member Avatar
Renge

tớ đọc đc 1 số


ring từ cuối k dm thử :))
Offline Profile Quote Post Ln trn
 
Posted ImageMin.s2
Member Avatar
N.Thương

C phần phin m khng ?
:))
Offline Profile Quote Post Ln trn
 
Renge
Member Avatar
Renge

k nhớ :))
bạn tra lạc Việt hay từ điển xem :))


hnh như k c đu :))

bạn chỉ đọc theo n~ j bạn biết thi :))
Offline Profile Quote Post Ln trn
 
Posted ImageMin.s2
Member Avatar
N.Thương

Nhưng tớ thử rồi.
Đọc linh ta linh tinh :))
Offline Profile Quote Post Ln trn
 
Renge
Member Avatar
Renge

ờ hầu như ai cũng thế :))


lần trc tớ mất cho thằng bạn 1 chầu tr sữa v n đọc chuẩn 8/12 từ cơ đấy :))
Offline Profile Quote Post Ln trn
 
Posted ImageMin.s2
Member Avatar
N.Thương

Những từ thế ny ko hiểu trọng m ri vo u
C bao nhiu trọng m phụ :|
ọc chuẩn l ọc thế no hả renge ?
Offline Profile Quote Post Ln trn
 
Renge
Member Avatar
Renge

k biết nữa :))

để bạn đi m phn fpht m về cho :))


đại khi l nso đọc y như kim từ điển :))
Offline Profile Quote Post Ln trn
 
Posted ImageMin.s2
Member Avatar
N.Thương

Ok :))
M đi rồi post nhanh nh :D
Offline Profile Quote Post Ln trn
 
Renge
Member Avatar
Renge

tm đc mỗi từ ny :
từ số 2 ấy :))

/ˌn.tiˌdɪs.ɛsˌtb.lɪʃ.mɛntˈɛː.ri.ənˌɪ.zm//


cn lại ton l thuật ngữ khoa vs phẫu thuật nn tra trn Baamboo v Google n k c :))

khốn vi

m Tiếng Anh thật l ba chấm, k thua j tiếng Việt Posted Image
Offline Profile Quote Post Ln trn
 
Posted ImageMin.s2
Member Avatar
N.Thương

Bị mất m nhiều qu
Thế ny th tớ đọc cũng na n rồi :))
Offline Profile Quote Post Ln trn
 
Posted ImageDcR.LizK
Member Avatar
Cơ Trưởng Phi ội Siu Nhn

cai tu cuoi toan gly voi ala >"< Amino axit >"< Petit nhin dien dau`
Offline Profile Quote Post Ln trn
 
1 user reading this topic (1 Guest and 0 Anonymous)
DealsFor.me - The best sales, coupons, and discounts for you
Go to Next Page
« Previous Topic · CLB Ngoại Ngữ · Next Topic »
Add Reply
  • Pages:
  • 1

Copyright 2009 - 2010, Miki. All rights reserved.
Sng lập: Nguyễn Thnh Lun - Mr Lu (xmr.bk)
Thiết kế: xmr.bk. Pht triển: Thnh vin Minh Khai 2 skulz.
Lin hệ quảng co:
Nguyễn Thnh Lun. Phone: 0168.72.32.712 | Email: Pe0rhi152@yahoo.com
Powered by Zeta Version 4.0.5
Copyright 2010 Zeta Board, Inc. All rights reserved.